Formularz zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)


Imię i nazwisko zgłaszającego nieprawidłowości*
Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie*
E-mail:
Numer telefonu

Data i godzina zaistnienia nieprawidłowości

Data:*
Godzina
 : 
Opis niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK w Będzieszynie (z dokładnym opisem rodzaju odpadów, jeżeli zgłoszenie dotyczy ich nieprzyjęcia/przyjęcia tylko ich części)*

Zgodnie z §6 ust.2 uchwały nr VI/18/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości