Formularz zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Imię i nazwisko zgłaszającego (osoba fizyczna) lub dane zarządcy nieruchomości
Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie*
E-mail:
Numer telefonu

BRAK ODBIORU ODPADÓW


Rodzaj odpadów (proszę wybrać odpowiedni rodzaj odpadów)
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. odpady zmieszane)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. odpady z tworzyw sztucznych)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. odpady z papieru)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. odpady ze szkła)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. odpady zielone)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. odpady wielkogabarytowe)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)*
Termin odbioru zgodnie z harmonogramem (pole dotyczy poz. drzewka świąteczne)*

Oświadczam, że odpady były udostępnione do odbioru w dniu ich wywozu do godziny 6:00.

Oświadczam, że odpady są posegregowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

BRAK DOSTARCZENIA WORKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE


Rodzaje worków ( należy wybrać właściwy rodzaj worków)
Ilość niedostarczonych worków (dotyczy poz. żółty - tworzywo sztuczne)*
Ilość niedostarczonych worków (dotyczy poz. niebieski -papier)*
Ilość niedostarczonych worków (dotyczy poz. zielony - szkło)*
Ilość niedostarczonych worków (dotyczy poz. brązowy odpady zielone)*

BRAK DOSTARCZENIA POJEMNIKA


Czy dostarczono pojemnik na odpady komunalne
Data złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uwagi:

Zgodnie z §6 ust.2 uchwały nr VI/18/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości